Image

Управление на недвижими имоти

Заплащане на консумативите (ток, вода, отопление, телефон .)
Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително внасяне на дължими данъци и такси
Представляване на собственика пред организациите, предлагащи доставка на режийни услуги.
Плащане от името на собственика на сметки по текущото потребление.
Информиране собственика за текущото състояние на имота
Отстраняване на аварии.
Осигуряване на наематели-събиране на месечен наем